Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid.

U vind hier de Algemene Voorwaarden voor:

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid / Klussen.
Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid / Meubels.

En u vind hier de Garantie Voorwaarden:

Kies uit onderstaand menu uw keuze.

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid / Klussen.

Algemene voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid – Klussen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen

Artikel 4. Voorrijkosten

Artikel 5. Prijzen

Artikel 6. Overeenkomst

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst 

Artikel 10. Opzegging 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen 

Artikel 14. Honorarium 

Artikel 15. Betaling en Betalingsvoorwaarden

Artikel 16. Incassokosten 

Artikel 17. Intellectueel eigendom 

Artikel 18. Geheimhouding 

Artikel 19. Aansprakelijkheid 

Artikel 20. Overmacht 

Artikel 21. Medewerking Opdrachtgever

Artikel 22. (Op)levering

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 24. Reclames en onderzoek

Artikel 25. Vrijwaring derden

Artikel 26. Vervaltermijn

Artikel 27. Contractovername

Artikel 28. Geschillenbeslechting 

Artikel 29. Toepasselijk recht 

Artikel 30. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klussenbedrijf-Goudsmid

 1. Opdrachtnemer:

Klussenbedrijf-Goudsmid
Havenstraat 77
3861 VT Nijkerk
KvK: 53685997

 1. Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

 1. Overeenkomst:

De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klussenbedrijf-

Goudsmid en een opdrachtgever waarop Klussenbedrijf-Goudsmid deze voorwaarden van  toepassing heeft verklaard. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, bevestiging doormiddel van een ondertekening van de offerte.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klussenbedrijf-Goudsmid, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. De door Klussenbedrijf-Goudsmid gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klussenbedrijf-Goudsmid is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 7. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klussenbedrijf-Goudsmid rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege evenals eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting als gevolg van de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klusbedrijf Daan Penders derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klussenbedrijf-Goudsmid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klussenbedrijf-Goudsmid het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klussenbedrijf-Goudsmid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klussenbedrijf-Goudsmid worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klussenbedrijf-Goudsmid zijn verstrekt, heeft Klussenbedrijf-Goudsmid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klussenbedrijf-Goudsmid is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klussenbedrijf-Goudsmid de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klussenbedrijf-Goudsmid zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 5. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 10. Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
 2. na het sluiten van de overeenkomst aan Klussenbedrijf-Goudsmid ter kennis gekomen omstandigheden geven Klussenbedrijf-Goudsmid goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. indien Klussenbedrijf-Goudsmid de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. In de genoemde gevallen is Klussenbedrijf-Goudsmid bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klussenbedrijf-Goudsmid schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klussenbedrijf-Goudsmid.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Klussenbedrijf-Goudsmid de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klussenbedrijf-Goudsmid slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 14. Honorarium 

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klussenbedrijf-Goudsmid, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klussenbedrijf-Goudsmid niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klussenbedrijf-Goudsmid mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klussenbedrijf-Goudsmid kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 15. Betaling en Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Klussenbedrijf-Goudsmid aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 5% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klussenbedrijf-Goudsmid en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klussenbedrijf-Goudsmid onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten 

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • 1. over de eerste € 3.000,- 15%
  • 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
  • 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
  • 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
  • 5. over het meerdere 3%

2.Indien Klussenbedrijf-Goudsmid aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Intellectueel eigendom 

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Klussenbedrijf-Goudsmid verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, contracten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klussenbedrijf-Goudsmid worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 19. Aansprakelijkheid 
1. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-Goudsmid, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-Goudsmid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Klussenbedrijf-Goudsmid is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Klussenbedrijf-Goudsmid is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal een maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 150.000,00
 9. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.
 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 20. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klussenbedrijf-Goudsmid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussenbedrijf-Goudsmid niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klussenbedrijf-Goudsmid worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
 2. Klussenbedrijf-Goudsmid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klussenbedrijf-Goudsmid zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klussenbedrijf-Goudsmid opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussenbedrijf-Goudsmid niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 22. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalingen) verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 Artikel 24. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalingen) verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 25. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 26. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 27. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 28. Geschillenbeslechting 
De rechter in de woonplaats van Klussenbedrijf-Goudsmid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klussenbedrijf-Goudsmid het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 29. Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen Klussenbedrijf-Goudsmid en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn, de website is te vinden onder www.klussenbedrijf-goudsmid.nl

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid / Meubels.

Algemene voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid / Meubels.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 –
Definities In deze algemene voorwaarden
Artikel   3 –
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel   4 –
Offertes/Orderbevestigingen
Artikel   5 –
Levering
Artikel   6 –
Wijziging/annuleren van de overeenkomst
Artikel   7 –
Garantie
Artikel   8 –
Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel   9 –
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 –
Gebreken; klachttermijnen

Artikel 11 – Prijsverhoging
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 –
Incassokosten
Artikel 14 –
Aansprakelijkheid
Artikel 15 –
Overmacht
Artikel 16 –
Materiaal steigerhout

Artikel 17 – Toepasselijk rechtvaardigen

Artikel 18 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 1. Opdrachtnemer:

Klussenbedrijf-Goudsmid
Havenstraat 77
3861 VT Nijkerk
KvK: 53685997

Artikel 2: Definities In deze algemene voorwaarden

 1. Deze worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Klussenbedrijf-Goudsmid: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.1. Afnemer: een wederpartij van Klussenbedrijf-Goudsmid die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;

1.2. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klussenbedrijf-Goudsmid en een afnemer waarop Klussenbedrijf-Goudsmid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Klussenbedrijf-Goudsmid, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klussenbedrijf-Goudsmid en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 4. Offertes/Orderbevestigingen

 1. Alle door Klussenbedrijf-Goudsmid uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 14 dagen.
 2. Lifestylewoonwinkel kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Klussenbedrijf-Goudsmid daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Klussenbedrijf-Goudsmid anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klussenbedrijf-Goudsmid niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 7. De afnemer dient de orderbevestiging/factuur zelf nauwkeurig te controleren. Klussenbedrijf-Goudsmid is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen op de factuur/orderbevestiging. De afnemer moet de maten, vorm, afwerking, behandeling etc zelf nauwkeurig te controleren en bij het ontdekken van fouten dit direct door te geven aan Klussenbedrijf-Goudsmid. Gebeurt dit niet 2 dagen na ontvangst factuur/orderbevestiging dan is deze bindend. Meubelen die volgens factuur/orderbevestiging geproduceerd zijn kunnen niet geretourneerd worden als blijkt dat deze foutief op de factuur/orderbevestiging stonden.
 8. Alle meubelen van Klussenbedrijf-Goudsmid worden op maat gemaakt voor de klant.

 Artikel 5. Levering

 1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
 4. De door Klussenbedrijf-Goudsmid opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. In het hoogseizoen van april t/m september kunnen de levertijden oplopen tot ca. 10 weken.
 5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Klussenbedrijf-Goudsmid schriftelijk in gebreke te stellen en Klussenbedrijf-Goudsmid een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 6. Klussenbedrijf-Goudsmid behoudt het recht om bij de in deze regel 5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.
 7. Klussenbedrijf-Goudsmid bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Klussenbedrijf-Goudsmid kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.
 8. Wij bezorgen binnen onze regio voor € 50,- buiten onze regio maar binnen Nederland rekenen wij bezorgkosten van € 95,- De Waddeneilanden en het buitenland kosten zijn op aanvraag.
 9. Wegens veiligheid kunt u niet contant betalen met briefjes van 100/200/500 aan de bezorger.
 10. Indien de afnemer 24 uur van te voren de levering wilt verplaatsen zullen de bezorgkosten wel worden doorberekend.
 11. Indien u de order wilt afhalen dan kan dat alleen op afspraak. U dient het liefst zelf voor voldoende hulp te zorgen om in te laden.
 12. De eventuele bijbestelde kussens kunnen later geleverd worden dan de meubelen i.v.m. het nameten van de meubelen.

 Artikel 6. Wijziging/annuleren van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klussenbedrijf-Goudsmid zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Klussenbedrijf-Goudsmid de afnemer hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Klussenbedrijf-Goudsmid geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

5 U kunt de order bij producten die al in productie zijn of waar al een leverperiode van bekend is alleen annuleren met annuleringskosten van 50% van de totale order. Als dit nog niet bekend is dan zijn de annuleringskosten 30% van het totale aankoopbedrag.

Artikel 7. Garantie

 1. Klussenbedrijf-Goudsmid garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebreken vertonen is Klussenbedrijf-Goudsmid verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 4. De in deze artikel op regel 2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Klussenbedrijf-Goudsmid, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Wij kunnen de producten dan niet meer retour nemen, ook niet als het product in een foutieve maat of behandeling geleverd is. De afnemer dient dit vooraf te controleren.
 5. Indien de door Klussenbedrijf-Goudsmid verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
 7. De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt normaliter 1 jaar of anders vermeld.
 8. Wij hanteren de wettelijk vastgestelde zichttermijn voor online aankopen. De zichttermijn of bedenktijd is de termijn waarbinnen u een product uit onze winkel kan beoordelen en retourneren. Er geldt een wettelijke termijn van 30 werkdagen. Indien u gebruik maakt van het retourneren van het aangekochte product dan zijn het eventuele transport/verzendkosten voor uw rekening. Op maat gemaakte meubelen kunnen niet worden geretourneerd. Alle steigerhouten meubels worden speciaal voor afnemer op maat gemaakt en zijn geen voorraad producten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Klussenbedrijf-Goudsmid zich de rechten en bevoegdheden voor die Klussenbedrijf-Goudsmid toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Klussenbedrijf-Goudsmid verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klussenbedrijf-Goudsmid en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.
 3. Klussenbedrijf-Goudsmid behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Klussenbedrijf-Goudsmid geleverde zaken blijven het eigendom van Klussenbedrijf-Goudsmid totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Klussenbedrijf-Goudsmid gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Klussenbedrijf-Goudsmid zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: • of de juiste zaak geleverd is; • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen • of indien deze ontbreken • of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze schriftelijk (info@klussenbedrijf-goudsmid.nl) binnen 5 werkdagen na levering aan Klussenbedrijf-Goudsmid te melden. Klachten via social media worden niet in behandeling genomen en zullen ook per direct verwijderd worden.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Klussenbedrijf-Goudsmid.

 Artikel 11. Prijsverhoging

 1. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Klussenbedrijf-Goudsmid niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

 Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden middels een aanbetaling van 50% vooraf en het restant contant (of direct per bank of pin) bij de bezorging of bij levering op een door Klussenbedrijf-Goudsmid aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Kussens en accessoires dienen geheel vooraf betaald te worden.
 3. Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van Klussenbedrijf-Goudsmid en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien er met Klussenbedrijf-Goudsmid is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn is Klussenbedrijf-Goudsmid gerechtigd om de korting op te heffen.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
 2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.
 3. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Klussenbedrijf-Goudsmid te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klussenbedrijf-Goudsmid aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

 1. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Klussenbedrijf-Goudsmid of haar ondergeschikten.
 2. Klussenbedrijf-Goudsmid bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Klussenbedrijf-Goudsmid kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer. Dit kan alleen als de bezorger hier tijd voor heeft en hij mag dit weigeren.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Klussenbedrijf-Goudsmid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussenbedrijf-Goudsmid niet in staat is haar verplichting na te komen.
 2. Klussenbedrijf-Goudsmid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klussenbedrijf-Goudsmid haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van Klussenbedrijf-Goudsmid opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussenbedrijf-Goudsmid niet mogelijk is langer duurt dan 10 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Klussenbedrijf-Goudsmid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

Artikel 16. Materiaal steigerhout

 1. Al onze meubels worden door ons met zeer veel zorg in onze eigen werkplaats geproduceerd. De meubels worden geschroefd en daar waar nodig gelijmd. Wij schuren al onze meubels. Echter kunnen er altijd nog oneffenheden, splinters etc. in de planken blijven zitten. We kunnen de schroefgaten op verzoek van de klant (tegen een meerprijs) weg werken met houtvuller.
 2. Al onze meubels worden gemaakt van vers gezaagd of gebruikte steigerplanken (Vuren hout klasse C). De dikte en kleur van de planken kunnen per partij verschillen. Steigerhout is robuust. Dit betekent dat het hout, met name oud steigerhout, nooit egaal is en sporen van gebruik bevat zoals deukjes, oneffenheden, puntjes en hars-plekken (op hars-plekken zal geen enkele behandeling intrekken). Een kaarsrechte plank van steigerhout bestaat niet, maar dit is dan ook de charme van nieuw en gebruikt steigerhout! Planken kunnen een kromming hebben en de dikte van de planken kunnen verschillend zijn waardoor bijvoorbeeld een tafelblad niet geheel recht is.
 3. Steigerhout is een natuurproduct, het is vurenhout klasse C, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets werken (uitzetten of krimpen). De planken kunnen dan krom gaan staan. Zie steigerhout niet als een materiaal dat zich laat “temmen” zoals eikenhout of hardhout. In steigerhout kunnen scheurtjes en kiertjes ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Als u een absoluut recht meubelstuk wilt kunt u bij ons altijd informeren naar andere houtsoorten.
 4. Elke plank is weer anders en reageert anders op de behandeling, het kan dus zijn dat de behandeling op 1 meubelstuk verschillende tinten bewerkstelligt. Bij het verouderen van het hout kan het hout ook elke keer anders reageren op de behandeling. De ene keer pakt de behandeling lichter of juist donkerder uit. De meubelen in de showroom of foto’s van andere meubelen zijn geen garantie voor het zelfde effect. Wij kunnen vooraf nooit inschatten hoe donker het hout gaat worden. Ook kunnen er bepaalde plekken op de meubelen zitten die de behandeling niet “pakken”. De planken worden met banden vast gezet tijdens het vervoer. Deze banden zitten zo strak dat deze zichtbaar blijven op de meubelen. Zeker als er een behandeling op de meubelen zal komen zie je dit. Hier is niks aan te doen en niet te voorkomen. Dit hoort bij het houtsoort en is voor de doelen waarvoor dit hout normaliter gebruikt wordt (Steigerbouw) geen probleem. U dient hier dus goed bewust van te zijn want de meubelen worden voor dit soort redenen niet retour genomen. Dit is inherent aan het houtsoort en geeft juist de stoere en robuuste uitstraling.
 5. Tevens hebben de steigerplanken altijd een bolle kant, hierdoor is het niet vreemd als de meubelen niet recht zijn. Kastdeuren kunnen soms niet helemaal strak sluiten of scheef zijn. Er kunnen kieren ontstaan of er steken stukken verder uit dan andere. Het hout is absoluut niet recht of strak, wilt u dat wel dan moet u voor een ander houtsoort kiezen.

 

Artikel 17. Toepasselijk rechtvaardigen

 1. Op elke overeenkomst tussen Klussenbedrijf-Goudsmid en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn, de website is te vinden onder www.klussenbedrijf-goudsmid.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals de gold ten tijden van het tot stand komen van de onderhavige transactie.
Garantie

Garantie op Producten en Artikelen

Garantie voorwaarden Klussenbedrijf-Goudsmid

Garantie op Producten en Artikelen

Garantie Algemeen:
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Garantie Vijverproducten:
Een garantie geeft extra rechten aan jou als koper, maar is altijd voor een bepaalde duur en met soms met bepaalde voorwaarden (door de fabrikant bepaald). Je hebt altijd een aankoopbewijs nodig en moet de eerste eigenaar zijn van het product. Los van deze voorwaarden houdt Klussenbedrijf-Goudsmid zich natuurlijk aan je wettelijke rechten die wij logischerwijs naleven.
Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij ons aangekocht is en kan er geen garantie worden verleend.
Voor reparatie buiten de garantie periode zullen we je vooraf een prijsopgave toesturen.

Een paar bijzonderheden:
Op alle vijverproducten die aan slijtage onderhevig zijn, zit een reparatiegarantie en worden ter beoordeling aangeboden bij de importeur.
Lever een vijverpomp of andere producten altijd schoon aan, als wij hem moeten schoonmaken wordt het geldende uurloon in rekening gebracht.
Elektrische apparaten zoals uvc-units, vijverpompen, luchtpompen, verlichting e.d. waarvan de originele gegoten stekker is verwijderd vallen buiten de garantie. Dit omdat de waterdichtheid van het product niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Voor lampen gelden onderstaande voorwaarden.
Hoewel alle lampen vooraf getest zijn bestaat er altijd de mogelijkheid dat de lamp eerder stopt met branden. De levensduur van lampen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals omgevingstrillingen, aan- en uitschakelen van de lamp, stroompieken, stoten, schokken en de warmteontwikkeling in de unit. Om die redenen kunnen wij geen garantie geven op de door ons geleverde vervanglampen. Natuurlijk bieden wij wel garantie op lampen die direct na aankomst niet werken of gebroken zijn. Daarom vragen wij u bij ontvangst de vervanglamp te controleren. Indien een lamp niet werkt of kapot geleverd is kunt u dit binnen 48 uur na ontvangst per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij zorgen voor een passende oplossing.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Meubelen:
Op onze tuinmeubelen zit een garantie van 1 jaar.
Hout en steigerhout is een natuurproduct.

Weet voordat je gaat bestellen wat je koopt.

Steigerhout is een robuust natuurproduct. Het heeft een mooi, levendig en robuust karakter waar wij weer mooie meubelen van kunnen maken.

Heel normaal zijn oneffenheden, kleine kieren en spleten.

Natuurproducten werken altijd een beetje bij luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen. Geen plank is gelijk van vorm en kleur.

Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

onredelijk gebruik

gebruik voor commerciële doeleinden

gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik

onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

door professioneel gebruik

het werken van hout

krom trekken van hout

het verschijnen van hars

Geen garantie op het werken van het hout of het vertonen van hars

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter kan het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout. Tevens kunnen wij geen garantie geven op het verschijnen van hars. Wel doen wij ons uiterste best om eventuele hars plekken bij voorbaat tussen het hout uit te zagen. Echter, niemand kan voorspellen of er wel of geen hars zal verschijnen en er is helaas ook niets anders aan te doen dan het te verwijderen en eventueel licht op te schuren tot het schoon is.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om een meubel zelf te monteren, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage, zodat montage door ons voor iedereen een optie is.

Zelf verantwoordelijk voor de juiste maten
We maken dagelijks meubelen op maat voor onze klanten.
Als je aan ons een tekening of beschrijving met maten doorgeeft, dan weten wij niet wat jouw bedoeling is met de meubelen, dus hoe en in wat voor ruimte het wordt geplaatst.
Daarnaast weten wij ook niet of je bestaande meubelstukken onder of bij de bestelde of gekochte meubel passen.
Je bent zelf net zo verantwoordelijk voor de juiste bestelling, zoals wij voor het geleverde product. Maak daarom je bestelling zo compleet mogelijk met informatie.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.
Bijna alle meubelen maken we namelijk speciaal voor jou in een specifieke maat en onder speciale wensen.

Na akkoord te zijn gegaan op een offerte of het plaatsen van de order, voor het maken van een meubel die we voor jouw op maat maken of lakken/beitsen, kunnen we niet in alle gevallen terugnemen, wel trachten we in dit geval altijd tot een oplossing te komen.
De kosten voor het retour zenden van de meubel die onder garantie valt, word in het eerste jaar na aankoop volledig vergoed.

Schade als gevolg van onredelijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden vallen niet onder de garantie.

De meubel is stuk
Om te kunnen beoordelen of de melding binnen de garantie valt, is het aan te raden om een aantal foto’s mee te sturen. Indien het garantiewerk betreft zal het product op locatie gerepareerd worden. Kan dit niet op locatie worden verholpen, dan halen we de meubel op. Na controle gaan we over op vervanging of reparatie.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.
Voor meer informatie over retourneren, garanties etc. lees onze Algemene Voorwaarden.

Garantie Dakbedekking:
Deze garantie is geldig gedurende 10 jaar na factuurdatum en houdt in:

Gratis reparatie van alle lekkages die ten gevolge van de door Klussenbedrijf-Goudsmid aangebrachte ondeugdelijke materialen zijn ontstaan.
Gratis reparatie van lekkage die het gevolg te zijn van een gebrek in de gegarandeerde eigenschap.

Dit wordt geacht niet het geval te zijn wanneer de lekkage mede het gevolg kan zijn van bouwkundige onvolkomenheden zoals: onvoldoende afschot, onvoldoende stabiliteit van de onder constructie, onvoldoende hemelwaterafvoeren, onvoldoende nood-overstorten/spuwers.

Garantie
De garantie is alleen van kracht indien de aanneemsom is voldaan en aan de garantievoorwaarden is voldaan. Indien aan onderstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op een kosteloze reparatie en/of schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-Goudsmid is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Garantiereglement
De principaal/dak eigenaar is verplicht tijdens de garantie periode de dakbedekking jaarlijks te inspecteren en in goede conditie te houden en zo nodig van een schutlaag te voorzien.
Zie ook onze Algemene voorwaarden.

Uitsluitingen:
Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt en/of ontstaan door:
1. Bedrog door gebruiker.
2. Onvoorziene mechanische of gewelddadige oorzaken.
3. Natuurverschijnselen zoals aardbevingen, aardverschuivingen, windhozen en storm. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid gemeten door K.N.M.I. te Bilt hoger dan 20 m/sec.
4. Brand of explosie.
5. Overheidshandelingen en daden van molest.
6. Het verlies van samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.
7. Reparatiewerkzaamheden of wijzigingen in de staat, welke niet door Klussenbedrijf-Goudsmid zijn uitgevoerd en/of aangebracht.

Schademelding
In geval van schade is de in het garantiecertificaat vermelde dak eigenaar verplicht Klussenbedrijf-Goudsmid binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: jouw gegevens, factuurnummer en een gespecificeerde uitleg van de schade.

Tevens dient de dak eigenaar Klussenbedrijf-Goudsmid in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen.

De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-Goudsmid is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Zelf monteren

Indien u ervoor kiest om dakbedekking zelf te monteren / aanbrengen, kunnen wij hier geen garantie op geven. Wij vragen redelijke prijzen voor montage / aanbrengen, zodat montage / aanbrengen door ons voor iedereen een optie is.

Recht op retour
Je hebt ook bij ons recht op retour zoals beschreven in de wet kopen op afstand.
Als producten speciaal voor jou besteld worden en/of speciaal op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.

Duur van een reparatie

Afhankelijk van schade c.q. beschadiging proberen wij reparatie/omruilen altijd binnen 30 werkdagen op te lossen. Wij nemen dan vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak wanneer dit u uit komt.

Mocht je klachten hebben die buiten de garantietermijn vallen, schroom dan niet en neem contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.